لطفا کمی صبر کنید...

تغذیه زنبوران نر توسط زنبوران کارگر

در فصول کمبود شهد یا گرده، اگر زنبوران کارگر، زنبوران نر را تغذیه نکنند،
آن ها محکوم به فنا هستند.


زنبوران کارگر در حال تغذیه و جمع آوری شربت