لطفا کمی صبر کنید...

رقص زنبور عسل و انتقال اطلاعات مربوط به مسیر، به سایر زنبوران کارگر


رقص زنبور عسل

زنبور با چرخش خاص آدرس محل شهد را به دیگر زنبوران می دهد. رقص زنبوران، زبان ارتباطی بین آنهاست.


انتقال شهد یافت شده از یک مرتع جدید توسط یکی از زنبورها به سایر زنبورها

این فرآیند جهت معرفی مرتع جدید، بررسی کیفیت، غلظت و طعم شهد گل و ترغیب سایر زنبورها به استفاده از مرتع جدید صورت می گیرد.