لطفا کمی صبر کنید...

رفت و آمد زنبوران کارگر جلوی کندو


واکنش زنبوران عسل به دود

واکنش زنبوران با بال زدن دسته جمعی درجا نسبت به دود حاصل از آتش یا ابزار آرام کردن زنبوران (دودی)


زنبوران عسل در حال نوشیدن آب


زنبور نر در حال تمیز کردن آنتن هاش


زنبور عسل در حال تمیز کردن زبانش (خرطوم) در مقابل آفتاب


بال زدن زنبورعسل

زنبور عسل در یک ثانیه بیش از 200 بار بال میزند.