لطفا کمی صبر کنید...

واكنش زنبوران عسل به ريختن قطرات عسل

 یک گروه از زنبوران با اتصال به یکدیگر مشغول موم بافی هستند، که ناگهان کمی عسل نشط می کند. گروه از هم پاشیده شده و به دنبال جمع آوری عسل نشط شده، می روند.