لطفا کمی صبر کنید...

هجوم قرار گرفتن زنبور قرمز یا گرگ زنبوری حمله کننده به کلنی زنبوران عسل


محافظت از کلنی توسط زنبوران نگهبان


ممانعت از ورود زنبوران کارگر توسط زنبور نگهبان


محافظت از کلنی توسط زنبوران نگهبان


دفاع زنبور عسل از کندو

حمله زنبور زرد به کندو و دفاع زنبوران عسل و فراری دادن زنبور زرد


حمله زنبور زرد به کلنی زنبوران عسل و مقابله آنها با زنبور متجاوز