لطفا کمی صبر کنید...

انتخاب لارو نوزاد برای پرورش ملکه


تعویض ملکه


بازرسی حجره توسط ملکه جهت تخم گذاری

بازرسی حجره توسط ملکه برای اطمينان از آماده و ضدعفونی بودن حجره جهت تخم گذاری


تولد ملکه زنبورعسل

همان طور که مشخص است، حجره ملکه خیلی بزرگتر از حجره زنبوران عسل کارگر است.


تولد ملکه زنبورعسل