لطفا کمی صبر کنید...
 

Dextrose 

Levulose

Sucrose

Maltose

Highersugar

 

Alfalfa

33.40

39.11

2.64

6.01

.89

یونجه

Alfalfa-sweetclover

33.57

39.29

2.00

6.30

.91

یونجه - شبدر شیرین

Aster

31.33

37.55

.81

8.45

1.04

گل مینا

Basswood

31.59

37.88

1.20

6.86

1.44

لاله درختی

Blackberry

25.94

37.64

1.27

11.33

2.50

شاه توت

Buckwheat

29.46

35.30

.78

7.63

2.27

گندم سیاه

Buckwheat, wild

30.50

39.72

.79

7.21

.83

گندم سیاه ، وحشی

“Clover

32.22

37.84

1.44

6.60

1.39

 شبدر 

Clover, alsike

30.72

39.18

1.40

7.46

1.55

شبدر، alsike

Clover, crimson

30.87

38.21

.91

8.59

1.63

شبدر، قرمز

Clover, Hubam

33.42

38.69

.86

6.23

.74

شبدر، Hubam

Cotton

36.74

39.28

1.14

4.87

.50

پنبه

Fireweed

30.72

39.81

1.28

7.12

2.06

نوعی کاهو

Gallberry

30.15

39.85

.72

7.71

1.22

Gallberry

Goldenrod

33.15

39.57

.51

6.57

.59

طلا

Heartsease

32.98

37.23

1.95

5.71

.53

اسایش فکری

Holly

25.65

38.98

1.00

10.07

2.16

راج

Honeydew, cedar

25.92

25.16

.68

6.20

9.61

عسلک ، سدر

Honeydew, oak

27.43

34.84

.84

10.45

2.16

عسلک ، بلوط

Horsemint

33.63

37.37

1.01

5.53

.73

Horsemint

Locust, black

28.00

40.66

1.01

8.42

1.90

ملخ ، سیاه و سفید

Loosestrife, purple

29.90

37.75

.62

8.13

2.35

Loosestrife ، بنفش

Mesquite

36.90

40.41

.95

5.42

.35

کهور

Orange, California

32.01

39.08

2.68

6.26

1.23

نارنجی ، کالیفرنیا

Orange, Florida

31.96

38.91

2.60

7.29

1.40

نارنجی ، فلوریدا

Raspberry

28.54

34.46

.51

8.68

3.58

تمشک

Sage

28.19

40.39

1.13

7.40

2.38

مریم گلی

Sourwood

24.61

39.79

.92

11.79

2.44

ترشک

Star-thistle

31.14

36.91

2.27

6.92

2.74

ستاره خار

Sweetclover

30.97

37.95

1.41

7.75

1.40

شبدر شیرین

Sweetelover, yellow

32.81

39.22

2.94

6.63

.97

شبدر شیرین ، زرد

Tulip tree

25.85

34.65

.69

11.57

2.96

درخت لاله

Tupelo

25.95

43.27

1.21

7.97

1.11

توپلو

Vetch

31.67

38.33

1.34

7.23

1.83

ماشک

Vetch, hairy

30.64

38.20

2.03

7.81

2.08

ماش، مودار

White clover

30.71

38.36

1.03

7.32

1.56

شبدر سفید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه و تالیف: دکتر محمد فرسی
مدرس و عضو مجمع بین المللی کنترل بیماری های زنبورعسل COLOSS